Procedure Afdrukken

 

PROCEDURE – VOORWAARDEN AANVRAAG ACHTERPADVERLICHTING

• U vindt uw achterpad – brandgang 's avonds té donker.

• U neemt contact op met de contactpersoon van het Bewonersoverleg (BO) om een afspraak te maken.

• Hij/zij komt de situatie ter plekke beoordelen.

• Bij twijfel benadert hij/zij de buurtbrigadier (politie) voor zijn bindend oordeel.

• Indien akkoord, bepaalt u in overleg met de contactpersoon de juiste plaats voor de armatuur (géén overlast geven!)

• Het aantal meters kabel en bevestigingsmateriaal wordt opgenomen door contactpersoon BO.

• Aanvrager wordt verzocht de (over)buren te informeren over zijn initiatief (= zijn verantwoording)

• Bij geen bezwaar bericht hij de contactpersoon van het BO die de benodigdheden bij de gemeentewerf zal ophalen.

• Bij aflevering door contactpersoon tekent de aanvrager in tweevoud een bruikleenovereenkomst. De lamp blijft eigendom van de gemeente Best.

• Aanvrager dient binnen zes weken zelf voor de bevestiging en aansluiting te (laten) zorgen.

• Aanvrager kan jaarlijks tot en met 15 november bij de contactpersoon van het BO een verzoek indienen voor een bijdrage in de energiekosten. Declaraties na 15 november van het betreffende kalenderjaar worden niet meer in behandeling genomen en kan geen aanspraak meer maken op een vergoeding over het afgelopen jaar. De hoogte van het te vergoeden bedrag wordt jaarlijks door de gemeente bepaald.

• Aanvrager is verantwoordelijk voor het beheer.

• Een defecte spaarlamp dient aanvrager z.s.m. om te ruilen bij contactpersoon van het BO.

• Bij vandalisme doet aanvrager aangifte bij de Politie en meldt dit bij contactpersoon BO die voor vervanging zal zorgen.

• Bij herhaaldelijke vernielingen zal in overleg bekeken worden hoe verder te gaan.

• Bij verhuizing verzoekt de bruikleeneigenaar de nieuwe eigenaar om de bruikleenovereenkomst over te nemen. Het Bewonersoverleg wordt van de beslissing in kennis gesteld.

• Indien de nieuwe eigenaar de bruikleenovereenkomst NIET overneemt dient de eerste aanvrager de lamp te verwijderen en in te leveren bij het BO.